NPGs röråtervinning

NPG har sedan 1996 drivit ett system för insamling av plaströrsspill från nyanläggning eller gamla rör från rivning eller renovering i Sverige. Återvinningssystemet omfattar rör och rördelar av PVC, PE och PP. NPG:s system har varit en viktig del i att i att skapa en cirkulär ekonomi runt plaströr och sedan 2008 över 1000 ton rörmaterialsamlats in via våra samarbetspartners.

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag, förvara dem skilda från varandra och från annat avfall och skicka dem för materialåtervinning. Ett av dessa avfallsslag är plast och detta innefattar då även plaströr och rördelar.

NPGs system har baserats på ett frivilligt åtagande från ingående aktörer men de nya reglerna kring byggavfall har gjort denna frivillighet obligatorisk. Detta påverkar så klart även NPGs insamlingssystem. Vi kan se att flera traditionella återvinningsentreprenörer nu börjat samla in och återvinna rör som en separat fraktion vilket öppnat upp för nya möjligheter och effektivare lösningar. På Återvinningsindustriernas hemsida finns information om vilka återvinnare som idag erbjuder tjänster för insamling av plaströr.

https://www.recycling.se/sortering-och-atervinning-av-plastfraktioner-inom-byggsektorn/

Med ovanstående som bakgrund har NPG beslutat att avvecka det nuvarande insamlingssystemet för rör och rördelar i den form det bedrivs idag. NPG kommer självklart inte sluta arbeta med frågor kring återvinning och cirkulär ekonomi, snarare tvärt om. Fokus kommer i framtiden dock istället att ligga på användningen av återvunnen plastråvara i rörprodukter för att skapa en efterfrågan på det insamlade materialet. Detta har vi för avsikt att göra i nära samarbete med de återvinningsföretag som idag hanterar insamlade plaströr i Sverige.